VOCOlinc Čistička vzduchu VAP1

Každý si zaslouží dýchat čistý vzduch!

Právě z tohoto důvodu vznikl produkt VAP1 AirPurifier, chytrá a výkonná čistička vzduchu. Jejím cílem je chránit před alergeny a látkami, které – ač nejsou vidět – znečišťují ovzduší kolem nás. Instalace čističky je velmi jednoduchá. Před začátkem si důkladně přečtěte následující návod. Rádi vám s instalací pomůžeme, kontaktujte nás na e-mailu: info@vocolinc.cz

Dbejte na to co dýcháte a užívejte si čistý vzduch kolem vás – chytře a jednoduše.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 • Používejte pouze v souladu s uživatelským manuálem
 • Dbejte zvýšené pozornosti v případě, že je produkt používán v těsné blízkosti dětí
 • Čistička vzduchu je určena výhradně pro vnitřní používání
 • Produkt není určen pro používání v koupelnách, prádelnách anebo jiných místnostech se zvýšenou vlhkostí vzduchu
 • Chraňte produkt před kontaktem s vodou
 • Nepoužívejte produkt v blízkosti krbů anebo jiných zdrojů ohně a páry
 • Produkt není určen pro manipulaci osobami se sníženými fyzickými, mentálními anebo smyslovými schopnostmi (včetně dětí). Dohlédněte na dané osoby a instruujte je ohledně správného používání!
 • Funkce dětské pojistky pozastaví činnosti čističky vzduchu a upozorní (na displeji) v případě otevření krytu filtru.

UPOZORNĚNÍ

Ke snížení pravděpodobnosti vzniku ohně, nebo elektrického šoku nepoužívejte čističku vzduchu v kombinaci se zařízením na regulaci napětí!

Elektrické bezpečnostní pokyny

 • Zařízení je určeno pro evropské zásuvky (220-240V), koncovka typu C
 • Vypněte zařízení před odpojením ze zásuvky
 • Nedotýkejte se zařízení ani napájecího kabelu mokrýma rukama, hrozí úraz elektrickým proudem
 • Zajistěte bezpečnou vzdálenost mezi napájecím kabelem a vyhřívanými povrchy
 • V případě, že je napájecí kabel poškozen, nepoužívejte zařízení a vyhledejte servisní středisko
 • Jakékoli pokusy o vlastní opravu čističky vzduchu (mimo servisní středisko dodavatele) můžou vést k zranění, poškození zařízení a ztrátě záruky
 • Neodtahujte ani nepřesouvejte čističku vzduchu zatažením za napájecí kabel. Před přesouváním odpojte kabel ze zásuvky
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi otvory čističky vzduchu a visícími šperky, částmi oblečení a vlasy – v případě, že je čistička zapnuta

Instrukce k instalaci

 • Ponechte dostatečný prostor mezi čističkou vzduchu a stěnou (alespoň 60cm)
 • Nebraňte sání a vývodu vzduchu
 • Nepoužívejte čističku vzduchu v blízkosti anebo na vyhřívaném povrchu
 • Nepoužívejte čističku v místnostem s výskytem páry
 • Nepoužívejte čističku ve vlhkém a mastném prostředí
 • Na čištění zařízení nepoužívejte žádné saponáty ani chemické přípravky
 • Nespouštějte zařízení bez filtrů
 • Při přenášení používejte rukojeti na bočních stranách

Vlastnosti čističky VAP1

ROZMĚRY 56.5 x 29 x 29 cm
CADR (vzduchový výkon) 500 m³/h
FILTRUJE formaldehyd, pyly, alergeny, benzen a těkavé organické sloučeniny, kouř, plísně, zápach, bakterie, srst
PROVOZNÍ TEPLOTA -10 až 40 °C
HLUČNOST 30 dB - 55 dB
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU 220 cm
SPOTŘEBA ENERGIE 55 Wattů
NAPÁJENÍ 220-240V AC 50Hz
PŘIPOJENÍ Wi-Fi 2.4GHz
PROVOZNÍ FREKVENČNÍ PÁSMO 2412 ~ 2472 MHz
 MAX VÝSTUPNÍ VÝKON RF   19.67dBm

Popis čističky 

.

1. Kryty filtrů

2. Sada filtrů (před filtr + HEPA filtr + uhlíkový filtr)

3. Výstup vzduchu (mřížkový kryt)

4. Dotykový ovládací panel

5. Informační displej

6. Vysoce přesné senzory (vlhkost vzduchu, kvalita vzduchu, teplota)

 

Instalace

1. Položte ruku na rukojeť bočního krytu a zatáhněte směrem k sobě 


2. Kryty mírně nadzvedněte tak, aby je bylo možné zcela odejmout

.

 

3. Vyjměte obě sady filtrů, které jsou umístěny na bočních stranách

4. Odstraňte fólii z obou filtrů

5. Umistěte rozbalené filtry nazpět do čističky

6. Vraťte kryty nazpět

.

Můžeme začít čistit

1. Zapojte kabel do zásuvky, po zapojení uslyšíte tři vzestupné tóny

.

2. Stiskněte ON/OFF tlačítko, následně uslyšíte opět tři tóny

.

3. Po zapnutí se displej rozsvítí, spuštění potrvá několik vteřin

.

  

DOTYKOVÉ OVLÁDACÍ PRVKY

  

. VYPÍNAČ Stlačte pro zapnutí nebo pro přepnutí do pohotovostního režimu (standby)
. TEPLOTNÍ PŘEPÍNAČ Přepněte mezi teplotními jednotkami Celsius a Fahrenheit.
. TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÝ REŽIM V případě, že je zapnutý automatický režim se rychlost ventilátorů čističky vzduchu automaticky mění dle aktuální kvality vzduchu, kterou zachytí senzory.
 . PŘEPÍNAČ REŽIMU VENTILÁTORU  Nastavení rychlosti ventilátoru na škále od 1 do 5. 
 . PÁROVACÍ/RESETOVACÍ TLAČÍTKO Stlačte a podržte po dobu 10 vteřin pro spuštění párovacího procesu. Pokud je čistička připojena k WiFi indikátor svítí zeleně, v případě ztráty spojení indikátor začne blikat.
 . TLAČÍTKO PRO RESET FILTRŮ Pokud životnost filtrů klesne pod 10%, indikátor se rozsvítí, aby vás upozornil, že je brzy nutná výměna. Ihned po instalaci nový filtrů podržte tlačítko po dobu 10 vteřin pro reset. Pokud je životnost filtrů na úrovni pod 10% není možné filtry resetovat.
 .  ČASOVAČ  Pokud je čistička vzduchu v režimu StandBy, stlačte a nastavte funkci časovače. Pokud je funkce zapnuta, opětovným stisknutím ji vypnete. Časovač může být nastaven na rozpětí 0-24 hodin. Pokud zvolíte 0 časovač vynulujete.
 . PŘEPÍNAČ DO NOČNÍHO REŽIMU  V případě, že zvolíte noční režim, rychlost ventilátoru se sníží s cílem minimalizace hluku.
 . DĚTSKÝ ZÁMEK  Stlačte a podržte po dobu 3 vteřin, aktivujete tím funkci dětského zámku (rozsvítí se zeleně). Funkce znemožní ovládání pomocí dalších dotykových prvků. Dětský zámek lze deaktivovat stisknutím a podržením po dobu 3 vteřin. 

 

INFORMAČNÍ DISPLEJ

.

1) HODNOTY PM2.5

Rozpětí Kvalita vzduchu Barva LED podsvícení Rychlost ventilátoru v aut. režimu
000-035 Výborná Zelená 1 Silent (Tichá)
036-075 Dobrá Limetkově zelená 2 Low (Nizká)
076-115 Uspokojivá Žlutá 3 Medium (Střední)
116-200 Zhoršená Oranžová 4 High (Vysoká)
201-999 Špatná Červená 5 Turbo

2) HODNOTA VLHKOSTI VZDUCHU

3) TEPLOTA

4) AUTOMATICKÝ REŽIM - Zapnuto

5) WI-FI - Zapnuto (On)

 • Svítí, pokud je čistička připojena k Wi-Fi
 • Bliká při ztrátě Wi-Fi připojení anebo při párování  
 • Vypne se když čistička opustí WiFi režim. Pro připojení k WiFi síti použijte párovací tlačítko a nastavte připojení.

6) ČASOVAČ - Zapnuto (On)

7) DĚTSKÝ ZÁMEK - Zapnuto (On)

8) NOČNÍ REŽIM - Zapnuto (On)

9) ŽIVOTNOST FILTRU

10) AKTUÁLNÍ RYCHLOST VENTILÁTORU

 

Nastavení časovače

Časovač může být nastaven na rozpětí 0-24 hodin. Pokud zvolíte 0 časovač vynulujete.

.

Rychlost ventilátoru

Rychlost může být nastavena na úroveň 1-5.

.

Noční režim - Zapnuto

Všechny ikony automaticky ztmavnou po 10 vteřinách. 

.

Čištění a údržba

Před čištěním vždy odpojte ze zásuvky!

 

ČIŠTĚNÍ SENZORU ČÁSTIC

1. Otevřete kryt na zadní straně čističky.

.

2. Sejměte kryt a očistěte jej suchým hadříkem, nebo měkkým kartáčem či štětcem. 

.

3. Odšroubujte modul senzoru a odpojte jej od datového kabelu. 

.

4. Očistěte modul suchým hadrem, nebo jemným kartáčkem či štětcem. 

.

5. Následně znovu připojte datový kabel a přišroubujte modul bezpečně na místo.

.

6. Zavřete kryt.

.

ČIŠTĚNÍ POVRCHU ČISTIČKY

. Povrch čističky vzduchu by měl být čištěn v závislosti na kvalitě vzduchu v místnosti a prašnosti.
Vnější povrch otřete čistým suchým hadříkem anebo použijte vlhký hadřík k odstranění větších nečistot v případě potřeby. Vyhněte se čisticím prostředkům, které mohou poškodit povrch jednotky! 

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHU VÝVODU

. Vzduchový výstup čistěte jemným kartáčkem, či štětcem.

 

ČIŠTĚNÍ KRYTU FILTRŮ

. Vyjměte kryty. K čistění použijte čistý suchý hadřík, anebo použijte vlhký hadřík k odstranění větších nečistot v případě potřeby. Vyhněte se čisticím prostředkům, které mohou poškodit povrch jednotky.

 

Shrnuli jsme několik nejčastějších problémů, s nimiž se můžete setkat. Pokud se vám nedaří vyřešit komplikace, kontaktujte nás na: info@vocolinc.cz 

   

PROBLÉM MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Čističku vzduchu nelze zapnout 1. Zkontrolujte připojení do zásuvky
2. Zkontrolujte zda li jsou správně zavřeny kryty filtrů
Úroveň foukání ventilátoru je příliš nízká 1. Zkontrolujte zda li jsou odstraněny ochranné fólie z filtrů
2. Zkontrolujte zda li se v sání anebo vývodu vzduchu nenachází cizí předmět
Zápach vycházející z vývodu vzduchu Zkontrolujte životnost filtrů (mírný zápach nového materiálu je běžný při prvním použití)
Displej se samovolně ztlumí působením jasného okolního světla V displeji se nachází světelný senzor, zkontrolujte, zda li není blokován cizím předmětem
Hodnota PM 2.5 zůstává bezdůvodně příliš vysoká 1. V případě, že máte zvlhčovač vzduchu, ujistěte se, že není v těsné blízkosti čističky vzduchu
2. Vyčistěte senzor částic
Odpojení od sítě WiFi 1. Ujistěte se, že WiFi síť funguje
2. Ujistěte se, že používáte stejnou síť jako při párování
3. Zkontrolujte kvalitu signálu

 

V případě následujících chyb nás prosím kontaktujte na info@vocolinc.cz

   

E1 ERROR Závada senzoru vlhkosti a teploty
E2 ERROR Závada senzoru kvality vzduchu
E4 ERROR Závada motoru č. 1
E5 ERROR Závada motoru č.2
E6 ERROR Kryty filtrů nejsou správně nasazeny
E7 ERROR Konec životnosti filtru
E8 ERROR Upozornění na znečištění před-filtru. Očistěte prach suchým hadříkem.
   

 

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení